Høy lønn gir ikke mer fødselspenger

Høytlønte får ikke full refusjon fra folketrygden når de er hjemme med nyfødte barn.

Du som skal føde barn, forventer å få fødselspenger i forbindelse med permisjonen. Og det har de fleste rett på. Foreldrene kan velge å ta permisjon i 42 uker med full lønn, eller 52 uker med 80 prosent av full lønn Det vil si full lønn dersom den ikke er spesielt høy. I tillegg er det er mors stilling som avgjør hva de nybakte foreldrene vil motta av fødselspenger.

Seks ganger G

For arbeidstakere er basis for beregning av fødselspenger inntekten de siste 4 ukene før permisjonen. I utgangspunktet har mor rett til å motta fødselspenger som er lik hennes fulle lønn. Men det er bare dersom den fulle lønnen er mindre enn eller lik seks ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Fra 1. mai 1998 er en G lik 45.370 kroner. Det betyr at dersom du tjener mer enn 272.220 kroner i året, kan du bare glemme å få det overskytende i fødselspenger.

Nå tenker du kanskje at dette umulig kan gjelde mange. Men ser vi på lønnsstatistikker finner vi at det finnes store yrkesgrupper som har en gjennomsnittlig inntekt på 270.000 som begynnerlønn. For eksempel viser lønnsstatistikken fra Norske Sivilingeniørers forening at gjennomsnittlig begynnerlønn i privat sektor i 1997 var godt over 275.000. Det samme gjelder for eksempel leger, tannleger, advokater og arkitekter. (Les mer om lønninger i forskjellige yrkesgrupper i 1912 TARGET="_top">denne artikkelen.) Og tar du i betraktning at de aller fleste arbeider seg opp noen år før de får barn, vil mange ha langt høyere lønn enn seks ganger G når de går ut i permisjon.

Pappa

Av permisjonstiden må mor alltid ta minst tre uker før og seks uker etter nedkomsten. Gjennom fedrekvoten er i tillegg fire uker av den samlede stønadsperioden forbeholdt far uavhengig av hva mor gjør i samme periode. Men far kan også overta helt eller delvis den resterende fødselspengeperioden med unntak av de ukene som er forbeholdt mor.

Dette kan far gjøre på visse vilkår: Enten må mor studere eller arbeide på heltid eller så må hun være forhindret fra å gi omsorg på grunn av sykdom. Far kan altså ikke få fødselspenger når mor er hjemmeværende og frisk! For at far skal få fødselspenger må han også være i inntektsgivende arbeid på det tidspunktet han overtar barneomsorgen.

Far må i tillegg overta mors andel av opptjente periode for fødselspenger. Det betyr altså at dersom mor har arbeidet deltid vil fars fødselspenger også beregnes ut fra deltid. Med andre ord får far kun 60 prosent av sin inntekt i fødselspenger dersom mor var i 60 prosent stilling før fødselen og null prosent dersom mor ikke var i arbeid. Og dersom han tjener mer enn 272.220 kroner får han 60 prosent av seks G. I praksis betyr dette at i familier der mor arbeider deltid eller er hjemmeværende, vil far neppe benytte permisjonsmuligheten ut over de fire ukene av økonomiske årsaker.

Regneeksempler

1: Mor har høy lønn
Nybakt far tjener 320.000 og nybakt mor tjener 290.000. Begge er i full jobb. Før fødselen bestemmer familien seg for å ta 52 uker permisjon. Mor benytter halve fødselsperioden pluss sine seks uker. Det tilsvarer 17 uker etter fødselen. (Tre uker må mor ta på forhånd, og seks uker er forbeholdt mor rett etter barnet er født.) Deretter tar far sine fire uker pluss 22 uker av den felles permisjonen mens mor går tilbake i jobb. Da vil mor få utbetalt 108.888 kroner i fødselspenger for sin permisjonsperiode og ikke 116.000 som hun ville fått dersom man tok utgangspunkt i hva hun faktisk tjente. Far vil motta det samme som mor.

2: Mor har redusert stilling
Nybakt far tjener 320.000 og nybakt mor har 50 prosent stilling av der fulltidslønnen er 290.000. Familien velger å ta 52 ukers permisjon. Dersom mor og far deler permisjonen som i eksempelet ovenfor vil mor få 58.000 kroner. Når far tar permisjon vil han få 54.444 utbetalt. Til sammen blir det 112.444 kroner.

Tar mor hele permisjonen får hun 107.077 kroner i fødselspenger, mens far for sine obligatoriske fire uker får 8.376 kroner. Totalt mottar de 115.453 kroner i fødselspenger. I tillegg taper de mindre ordinær lønn på at far arbeider fulltid mens mor som likevel bare har 50 prosent stilling, bruker permisjonstiden. Med andre ord taper denne familien mye dersom far velger mer permisjon enn det han "må".

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.