Her er hele svartelista

Pågående dørselgere, evige opphørssalg, lotterilodd du aldri har kjøpt - kort sagt - det meste vi er blitt lurt av blir uttrykkelig forbudt, hvis vi er heldige.


Til glede for våre lesere, presenterer vi her hele listen over forbudte villedende og aggressiv markedsføringsmetoder som nå gjelder i EU, og som skal inn i det norske lovverket.
Listen er fritt oversatt fra dansk og litt redigert av DinSide Økonomi. Hele EU-direktivet kan du lese hvis du trykker her.

FORMER FOR HANDELSPRAKSIS, SOM UNDER ALLE OMSTENDIGHETER
ANSES SOM URIMELIGE

Villedende handelspraksis

1) Den næringsdrivende hevder å ha underskrevet en atferdskodeks, selv om det ikke er tilfellet.

2) Den næringsdrivende fremviser kvalitetssertifisering, kvalitetsmerke eller tilsvarende, uten å ha oppnådd den nødvendige tillatelsen.

3) Den næringsdrivende hevder, at en atferdskodeks er godkjent av en offentlig myndighet eller annen myndighet, selv om det ikke er tilfellet.

4) Den næringsdrivende hevder, at en næringsdrivende (herunder dennes handelspraksis) eller et produkt er blitt godkjent eller tillatt av en offentlig eller privat instans, selv om det ikke er tilfellet, eller fremsetter en slik påstand uten å oppfylle betingelsene for godkjennelse eller tillatelse.

5) Den næringsdrivende oppfordrer til å kjøpe produkter til en bestemt pris uten å gjøre oppmerksom på at det kan være rimelige grunner til å anta at han ikke vil være i stand til å levere eller få en annen næringsdrivende til å levere de aktuelle eller tilsvarende produkter til den aktuelle pris innenfor en periode og i en mengde, som er rimelig i
forhold til produktet, omfanget av reklamen som er gjort for produktet, og den oppgitte pris (bait advertising).

6) Den næringsdrivende oppfordrer til kjøp av produkter til en bestemt pris, men
a) nekter å vise det averterte produkt for forbrukerne,
eller
b) nekter å ta imot bestilling av det eller levere det innenfor et rimelig tidsrom,
eller
c) fremviser en defekt utgave av det, fordi han akter å promovere et annet produkt (bait and switch).

7) Det oppgis i strid med sannheten, at produktet kun vil være tilgjengelig i meget begrenset tid, eller at det kun vil være tilgjengelig på visse betingelser i meget begrenset tid, for å fremkalle en umiddelbar avgjørelse og frata forbrukerne tilstrekkelig mulighet for eller tid til å treffe en informert beslutning.

8) Den næringsdrivende påtar seg å yte kundeoppfølging til en forbruker, som han har kommunisert med før transaksjonen på ett språk, som ikke er et offisielt språk i medlemsstaten hvor den næringsdrivende er etablert, men yter kun en slik service på et annet språk uten å tydelig ha tilkjennegitt dette overfor forbrukeren før denne forpliktet seg i forhold til transaksjonen.

9) Det oppgis, eller det gis på annen måte inntrykk av at et produkt kan selges lovlig, selv om dette ikke er tilfellet.

10) Rettigheter, som forbrukeren har etter loven, fremstilles som et særlig kjennetegn ved den næringsdrivendes tilbud.

11) Der anvendes redaksjonelt innhold i mediene til å markedsføre produktet, når en næringsdrivende har betalt for en slik reklame, uten at dette fremgår tydelig av innholdet eller av bilder eller lyd, som tydelig kan identifiseres av forbrukeren. (Advertorial).

12) Det fremsettes en faktisk ukorrekt påstand vedrørende arten og omfanget av risikoen for forbrukerens eller dennes families personlige sikkerhet, hvis forbrukeren ikke kjøper produktet.

13) Det markedsføres et produkt, som likner et annet produkt fremstilt av en bestemt produsent, på en slik måte, at forbrukeren med overlegg forledes til å tro at produktet er produsert av samme produsent, uten at dette er tilfellet.

14) Etablering, drift eller markedsføring av en salgsfremmende pyramideordning, hvor forbrukeren betaler et vederlag og til gjengjeld forespeiles kompensasjon, som hovedsakelig er avhengig av om han har introdusert andre for ordningen
og i mindre grad av salg eller forbruk av produkter.

15) Det hevdes, at lukking av den næringsdrivendes virksomhet eller flytting til andre lokaler er forestående, selv om det ikke er tilfellet.

16) Det hevdes at produkter kan gjøre det lettere å vinne i hasardspill.

17) Det hevdes i strid med sannheten, at et produkt kan helbrede sykdom, funksjonsforstyrrelser eller misdannelser.

18) Det gis faktisk ukorrekte opplysninger om markedsvilkår eller om muligheten for å finne produktet med henblikk på å få forbrukeren til å kjøpe produktet på dårligere vilkår enn de normale markedsbetingelser.

19) Det hevdes som ledd i handelspraksis, at det avholdes en konkurranse eller et salgsfremstøt med premier, men uten at de omtalte premiene eller andre rimelig tilsvarende utdeles.

20) Et produkt omtales som "gratis", "vederlagsfritt", "uten betaling" eller lignende, selv om forbrukeren skal betale mer enn de nødvendige utgifter som er forbundet med å reagere på den aktuelle handelspraksis, samt avhenting eller betaling for levering av produktet.

21) I markedsføringsmaterialet inngår en faktura eller et lignende dokument, som oppfordrer til betaling, og som gir forbrukeren inntrykk av at han allerede har bestilt det produkt som markedsføres, selv om det ikke er tilfellet.

22) Den næringsdrivende, i strid med sandheten, hevder eller gir inntryk av, at han ikke handler som ledd i sin forretningsvirksomhet, men utgir dseg for å være forbruker.

23) Det skapes det feilaktige innntrykk, at ettersalgsservicen i forbindelse med produktet er tilgjengelig i et annet medlemsland (EU eller EØS-land. Red. anm) enn det landet produktet selges i.

Aggressiv handelspraksis

24) Forbrukeren bringes til å tro, at han ikke kan forlate lokalene, før en kontrakt er inngått.

25) Der avlegges personlige besøk på forbrukerens bopel, uten at forbrukerens ønske om at den næringsdrivende skal forlate stedet respekteres.

26) Det foretas gjentatte og uønskede henvendelser pr. telefon, telefax, e-mail eller andre fjernkommunikasjonsmedier.

27) Den næringsdrivende krever, at en forbruker, som ønsker å anmelde en fordring i henhold til en forsikringspolise,skal fremlegge dokumenter, som ikke med rimelighet kan anses for å være relevante i forhold til fordringens gyldighet, eller han systematisk unnlater å svare på korrespondanse vedrørende saken, i den hensikt å hindre forbrukeren
fra å utøve sine kontrakstlige rettigheter.

28) En reklame oppfordrer direkte barn til å kjøpe eller til å overtale deres foreldre eller andre voksne til å kjøpe de produkter til dem, som reklamen vedrører. Denne bestemmelse berører ikke artikel 16 i direktiv 89/552/EØF om tv-radiospredningsvirksomhet.

29) Det avkreves omgående eller senere betaling for eller returnering eller opplagring av produkter, som den næringsdrivende har leveret, selv om forbrukeren ikke har anmodet om det.

30) Det meddeles uttrykkelig til forbrukeren, at hvis han ikke kjøper produktet eller tjenesteytelsen, vil den næringssdrivendes jobb eller levebrød være truet.

31) Det skapes et feilaktige inntrykk av at forbrukeren allerede har vunnet, vil vinne eller
ved å utføre en bestemt handling vil vinne en premie eller et annet tilsvarende gode, selv om faktum er, at det enten ikke finnes noen premie eller et annet tilsvarende gode,
eller

at handlingen som skal utføres for å innløse premien eller et annet tilsvarende gode, innebærer at forbrukeren skal betale et pengebeløp eller på annen måte påta seg utgifter.