Går DU konkurs?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Går bedriften konkurs, kan du få utbetalt lønn, feriepenger og andre opptjente goder gjennom den statlige lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen

Ordningen gjelder for alle arbeidsforhold hvor det skal betales arbeidsgiveravgift til staten, det vil si de aller fleste. Disse er blant annet unntatt fra ordningen:

 • Selvstendig næringsdrivende/frilansere, daglige ledere, personer med mer enn 20 prosent eierandel i virksomheten og styremedlemmer (ikke ansatterepresentanter).

 • Du får dekket lønn for inntil seks måneder, feriepenger for inntil 30 måneder, pensjonsytelser for inntil seks måneder og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for inntil seks måneder.

 • Har du hatt annen inntekt i perioden, trekkes dette fra det du får dekket.

 • Du må registrere deg som arbeidssøker innen 14 dager etter at konkursen er åpnet.

  Besøk Arbeidstilsynets nettsider for mer informasjon.

  Dagpengene fra aetat

  Du må være registrert som arbeidssøker hos aetat for å få dagpenger, og sende inn meldekort hver 14. dag. Du må være tilgjengelig og kunne ta eventuelle stillinger du blir tilbudt - hvor som helst i landet.

 • Er du arbeidsledig fordi du har gjort noe som førte til oppsigelse eller selv har sagt opp jobben, må du vente i åtte uker før du kan få dagpenger.

 • Dagpengene skal gi "delvis erstatning for arbeidsinntekt". Det betyr at du får mindre enn du ville ha fått i lønn.

 • Grunnlaget for dagpengene er arbeidsinntekten i siste kalenderår eller de tre siste kalenderårene. Dagpengene utgjør 2,4 promille (per dag) av dette og utbetales for fem dager i uka. I gjennomsnitt får du 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Du må betale skatt av dagpengene.

  Et dagpengegrunnlag på 100.000 kroner gir brutto 240 kroner per dag. Dette er 4.800 kroner i måneden.

 • Men: Du får ingenting av den delen av lønna som overstiger 295.000 kroner (seks ganger folketrygdens grunnbeløp). Det meste du kan få, er altså 708 kroner brutto per dag. Dette utgjør 14 - 16.000 kroner i måneden avhengig av antall arbeidsdager.

 • I tillegg får du et barnetillegg på 17 kroner per dag per barn. To barn gir deg 748 kroner ekstra per måned.

 • Du får 9,5 prosent feriepenger av dagpengene. De utbetales vanligvis i slutten av januar.

 • Du kan få dagpenger selv om du jobber inntil 40 prosent av en fulltidsstilling.

 • Har du tjent minst to ganger folketrygdens grunnbeløp (nå 98.180 kroner) i siste kalenderår, har du rett til dagpenger i maksimalt 156 uker før du må søke på nytt. Det gjelder også dersom du har gjennomsnittlig har tjent dette beløpet de tre siste kalenderår.

 • Tjente du mindre enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, har du rett til dagpenger i maksimalt 78 uker før ny søknad.

  Besøk aetats nettsider for mer informasjon.