Bedre pensjon for lavt- og middels lønte

I sitt utkast til nytt pensjonssystem i Folketrygden har regjeringen valgt å tilgodese den store middelklassen. Høytlønnede blir avspist med litt mindre enn i det forrige systemet.

I dag fremla Regjeringen sin stortingsmelding om nytt pensjonssystem for Folketrygden. I motsetning til en stortingsproposisjon, er en melding et slags "strategidokument", som skal danne grunnlag for en diskusjon i Stortinget - og ikke et endelig forslag. Med andre ord kan det i prinsippet fortsatt skje endringer i den kommende dialogen mellom partiene. Det kan fortsatt være et lite stykke igjen til et nytt pensjonssystem i folketrygden ser dagens lys.

Den store og dyre endingen i forhold til Pensjonskommisjonens opprinnelige skisse til system er at den årlige opptjeningen i folketrygden økes.

Hvert år teller mer

Regjeringen foreslår av man hvert år skal tjene opp pensjonsrettigheter som tilsvarer 1,35 prosent av inntekten. Pensjonskommisjonens forslag i 2004 var en årlig opptjening på 1,25 prosent.

Hvert år skal altså telle åtte prosent mer enn i Pensjonskommisjonens forslag, som helt klart danner utgangspunktet for regjeringens forslag til system.

Forslaget er basert på de samme sammenhengene som i Pensjons-kommisjonens forslag til modernisert folketrygd. Her er formlene for beregning av pensjon som lå i Pensjonskommisjonens opprinnelige forslag.

Det eneste som er forandret er noen konstanter. Variablene og sammenhengene er omtrent som før.

Ikke for "rikinger"

En annen viktig konstant som er forandret er grensen for hvor høy lønn man kan ha, og fremdeles få uttelling i pensjonen fra Folketrygden. Dette "taket" er flyttet ned - fra 8 G i det opprinnelige forslaget, til 7 G i dagens framlagte pensjonsmelding. I 2006 er 1 G lik 62.161 kroner (gjennomsnittlig G). Taket er altså senket fra 497000 til 435.000.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse to endringene utgjør til sammen hovedinnretningen på regjeringens bearbeiding av Pensjonskommisjonens forslag.

For øvrig sier regjeringen om forslaget:

Opptjening fra første krone
Pensjonsopptjeningen starter med den første krona du tjener. Inntekter over 7 G (per i dag 435.000 kroner) gir ikke pensjonsopptjening.

Tidlig pensjon
Alle arbeidstakere skal ha en mulighet til å gå av med pensjon fra 62 år. Ved tidlig pensjonering, blir din opptjente pensjon fordelt over flere år. Den årlige pensjonen blir derfor lavere enn hvis du går av senere.

Større valgmuligheter
I ny pensjonsordning kan du kombinere pensjon og arbeid - uten å få redusert pensjonen. For øvrig skal du kunne tjene opp pensjonsrettigheter også etter fylte 70 år.

Hele pensjonsmeldingen kan du lese her.