Alle får fri til utdanning!

Kompetansereformen - du har hørt om den. Et kjedelig ord, men med et kjempespennende innhold. Hva sier du til at du snart kan komme med følgende melding til sjefen: - Beklager, men nå tar jeg tre års permisjon for å studere.

Kompetansereformen er noe av det mest spennende som skjer i norsk arbeidsliv. Hensikten med reformen er å gi samtlige norske arbeidstagere lovfestet rett og ikke minst mulighet til å ta fri fra jobben på grunn av videreutdanning - gjerne flere års studier på høyskole eller universitet.

Et offentlig utvalg med representanter for partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter ble nedsatt i august med mandat å utrede hvordan en eventuell lovfestet rett til utdanningspermisjon kan utformes. Torkildsen-utvalget avga sin innstilling 7. desember.

Der heter det blant annet:

"Utvalget foreslår at alle arbeidstagere som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst to år, skal ha rett til utdanningspermisjon. Hvorvidt arbeidstagere skal ha rett til full eller delvis lønn under permisjonen, eller om det skal ytes økonomisk støtte til utdannelsen, har det ikke vært en del av utvalgets mandat å vurdere"

Fremdeles gjenstår det altså mye arbeid og sikkert lange og tøffe forhandlinger mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten om hvordan etterutdanningsreformen skal finansieres. Temaet er sentralt under årets lønnsoppgjør.

Følgende punkter er imidlertid partene stort sett enige om:

  • Du får lovfestet rett til å ta permisjon for å ta etter- og videreutdanning.

  • Så lenge permisjonen ikke varer mer enn tre år får du din gamle stilling i bedriften tilbake (likeverdig stilling)

  • Utdanningen være yrkesrelatert

  • Permisjonen kan vare mer enn tre år

  • Du må ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver i minst to år, og ha samlet minst tre år bak deg i arbeidslivet

  • Sjefen kan nekte deg permisjon hvis fraværet er til hinder for forsvarlig planlegging, drift og personaldisponering i bedriften

  • Dersom du og sjefen ikke blir enig, skal uenigheten avgjøres av en partssammensatt nemnd

  • Du har rett til å komme tilbake til samme arbeidsforhold i bedriften når permisjonen er mindre enn ett år

  • Permisjon fra ett til tre år gir rett til å komme tilbake til likeverdig stilling i bedriften

  • Du må varsle sjefen seks måneder i forkant av permisjonen