Nav/sosialkontor - dagpenger/livsopphold

Stilt av >
Jeg har aldri vært registrert på nav eller sånne ting før, og tenkte det var greit å høre om noen har litt mer peiling på dette her enn meg.
Nå står jeg plutselig uten jobb, og det er litt krise hjemme her, og folk rundt meg sier jeg må registrere meg på nav for å få dagpenger, og det er jo greit nok. Men siden det kan være utrooolig lang behandlingstid på nav, så kan man visstnok få støtte til livsopphold via sosialkontoret.
Har noen en enkel løsning på dette her til meg? Må jeg først registrere meg på nav, og så gå på sosialkontoret for å søke om livsopphold? Og hva skal "til" for å få dette?
Håper noen kan informere meg godt om dette, - jeg må nok ha det litt inn med teskje..
Skriv et svar til spørsmålet...
10 svar

svarte:

Lever en fullstendig søknad om dagpenger til NAV inkludert alle vedlegg.
Dagpenger tilvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Inntekter over 6 G (kr. 421 536) regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.
Mottar du dagpenger er det et krav at du er aktiv jobbsøker.
Det er også et krav at du er mobil på arbeidsmarkedet. Dette er en individuell vurdering. Mobilitet kan for eksempel være å finne seg en ny jobb i nabokommunen.
Dessverre har noen NAV-kontorer for tiden lange saksbehandlingstider. NAV har som målsetning å behandle 80 prosent av dagpengesøknadene innen tre uker. Det jobbes nå iherdig med å få ned saksbehandlingstidene, men dersom du som følge av forsinkelse får betydelig økonomiske problemer, kan du i mellomtiden søke kommunen om sosialhjelp.
nav.no/180208.cms

svarte:

Den beste informasjon får du ved og lese om dette selv , da det er ganske mange lover og regler.
arbeidsrettsadvokaten.no/lonn-og-feriepenger/artikler/dagpenger-vilkar-og-rettigheter

Sosialkontoret plikter å hjelpe deg, men dem krever også at du legger frem ligningen for siste året
samt en dokumentasjon på alle utgifter og kontoutskrifter osv osv.Dette kommer du til når du skal
fylle ut søknadskjemaet.Skjemaene for livsopphold og bostøtte henter du så fort som mulig.
Har du barn får du nødhjelp på Sosialkontoret til livsopphold raskere.
Lykke til.

svarte:

Du må snarest registrere deg som arbeissøker. Du må nemlig være registrert for å søke om dagpenger. Det kan du gjøre på nettet, så slipper du og stå i kø på nav. Her er linken: nav.no/sbl/arbeid/registrering?execution=e1s1

Les denne først:
nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/180208.cms

M.h.t Sosial stønad sier nav:

"Dessverre har noen NAV-kontorer for tiden lange saksbehandlingstider. NAV har som målsetning å behandle 80 prosent av dagpengesøknadene innen tre uker. Det jobbes nå iherdig med å få ned saksbehandlingstidene, men dersom du som følge av forsinkelse får betydelig økonomiske problemer, kan du i mellomtiden søke kommunen om sosialhjelp.

Hvis du hører til et NAV-kontor, altså et ferdig sammenslått kontor, kan du søke om sosialhjelp der. Hører du til NAV Arbeid, er dette et kontor som ennå ikke er sammenslått med sosialtjenesten. I så fall må du oppsøke sosialkontoret i din kommune eller bydel.

Sosialhjelp vurderes individuelt ut fra den enkeltes faktiske behov og praksis kan variere fra kommune til kommune.

Sosialtjenesten kan legge til grunn at innskudd i bank eller andre finansieringsinstitusjoner brukes til livsopphold.

Stønad etter sosialtjenesteloven kan ytes som lån. Lån kan være aktuelt der søkerens økonomiske situasjon vil bedre seg innen kort tid (f. eks. ved utbetaling av dagpenger).

Oppsparte midler, f.eks boligsparing for ungdom (BSU), kan skjermes, hvis behovet for sosialhjelp er kortvarig.

Dersom du mottar sosialhjelp i påvente av dagpenger, har kommunen rett til å kreve hel eller delvis refusjon når dagpengene etterbetales."

Lykke til!

svarte:

Nå er jo både trygdekontoret,arbeidskontoret og sosialkontoret vaset sammen til et felles rot.
Men formellt sett så heter det seg iallefall at man kun skal behøve og forholde seg til EN
saksbehandler - og da ville jeg tro at du kan kontakte NAV og:

1. Søke om dagpenger generellt sett utifra din situasjon
2. Søke om sosialstønad/livsoppholdspenger

Ettersom du jo har søkt om DAGPENGER og så grunnet at det tar LANG tid før disse
pengene tilslutt kommer deg ihende - så burde du iallefall få penger fra sosialen
imellomtiden (!). Men vær forberedt på at det da antagelig vil bli snakk om et FORSKUDD
fra sosialen som blir trukket når du omsider får dagpengene. Så vil antagelig dagpengene
tilslutt bli så beskjedne at dumå søke sosialpenger igjen osv - sånn vil det fortsette.

Og det jeg her har skrevet er nok i heldigste fall og forutsatt at alt går som det skal. Og det
skal du ikke ta for gitt at det gjør.

Gjør deg selv en stor tjeneste før du kontakter NAV - regn med at 99 % går galt.

NAV = Norske Apatiske Virrehuer

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post [email protected] og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, [email protected]

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post [email protected] og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, [email protected]

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post [email protected] og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, [email protected]

svarte:

Jeg fikk å kroner 2710 til å få dekket tannlegen som var den 28.11.16, trodde jeg måtte selv betale tannlegen å kroner 2710 som jeg gjorde den 09.12.16, og da jeg var ferdig hos tannlegen og jeg leverte regningen, var nav ikke særlig blid og sa de skulle ha faktura og ikke regning, jeg hadde lite penger og det var den 21.12.16 jeg leverte regningen til nav selv om de hadde begge regningene fra før, jeg sa jeg hadde betalt forskudd og han skulle sette inn pengene og da jeg sjekket kontoene, hadde Nav stengt dørene den 23.12.16 til 02.01.17 så jeg hadde ingen sjanse med å få gjort noe med dette rotet, har ingen å hjelpe meg for de er på ferie, og dette er på Finnøy og de er kjent for å snytt mange før meg,og selv om jeg sa det var krise og da snart jul. Summen jeg fikk var å kroner 662 som var langt mindre enn det jeg ble innvilget,har Nav lov til det?Tannlegen på Finnøy kan bekrefte at de fikk bare penger fra meg.Med hilsen Astrid Solveig L.L.E.Khalili-Kristensen

svarte:

Jeg er en stor pengeutlåner i byen og jeg ringte fra min far og han fortalte meg at folk lider fordi de ikke har penger, jeg er rik og jeg er klar til å hjelpe deg med lån, alle som trenger et lån eller økonomisk Hjelp bør kontakte meg, jeg kan gi deg et personlig lån, ta kontakt med min email [email protected]

svarte:

NAV er en sammenslåing av Arbeidskontor, Sosialkontor og trygdeetat, så du må sørge for å registrere deg så fort som overhodet mulig:
Du kan lese mer om NAV her og hvilke rettigheter du kan ha.

NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i nyere tid.

Høsten 2006 åpnet de første pilotkontorene. Ved utgangen av 2008 var det etablert 293 NAV-kontorer. I 2009 skal det etableres 153 nye, de siste 11 kontorene vil bli etablert i løpet av 1. kvartal 2010. Når alle er på plass vil vi ha 457 NAV-kontorer. I mellomtiden vil vi fortsatt framstå som NAV arbeid og NAV trygd i mange kommuner. Se etableringskart under relatert informasjon.

På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby.

Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil variere fra kommune til kommune:

*
hele det statlige tjenestetilbudet fra tidligere trygdeetaten og Aetat skal være på plass: veiledning og oppfølging, familie- og pensjonsytelser, yrkesrettet attføring, sykepenger, hjelpemidler m.m.
*
minstekravet er økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Mange kommuner har valgt å legge flere tjenester til NAV-kontoret.


Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Dersom du oppfyller vilkårene i sosialtjenesteloven (§ 5-1), og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.
Hvem kan få økonomisk stønad?

* Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
* Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
* Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.
* Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.
* For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.
* Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

NAV-kontoret i oppholdskommunen din tar i mot søknad og vurderer behov for hjelp. I kommuner det ennå ikke er etablert NAV-kontor er det sosialkontoret som har denne oppgaven.

NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden behandles, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en individuell vurdering.
Søknadsskjema

NAV-kontoret har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med ditt lokale kontor eller sjekk kommunens hjemmesider på nett.

De fleste NAV-kontor krever dokumentasjon av inntekter og utgifter og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.
Relevante vedlegg til søknaden kan være:

* Siste ligningsattest
* Saldo fra alle konti
* Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
* Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder
* Dokumentasjon på eventuell bostøtte
* Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
* Kvittering for betalt husleie og strøm
* Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv
* Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass
* Utgifter til forsikring
* Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknaden sendes NAV-kontoret i kommunen der du bor.

Ved særlig behov kan du fremme en muntlig søknad, som noteres ned av saksbehandler. Du har rett til å bli representert av en fullmektig som ivaretar dine interesser.
Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.

Mange kommuner har egne frister for saksbehandlingstid på søknad om økonomisk ytelse. Dersom hjelpebehovet er akutt, skal du ha raskt svar.

Utbetaling av stønaden varierer; det er opp til den enkelte kommune å bestemme dette. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønster gjerne fastlegges ut fra dette.
Hva er satsene for sosiahjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter disse. Alle søknader avgjøres etter en individuell vurdering, som tar utgangspunkt i din økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon.

Hjelpen skal legge til rette for at du klarer deg selv, og den skal være kortvarig. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Dagpenger under arbeidsløshet

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid.
Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du:

* Har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent.
* Har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst kr 109 322 i siste avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst kr 218 643 i løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene
* Er reell arbeidssøker.
* Er registrert som arbeidssøker, og sender meldekort hver 14. dag.
* Bor eller oppholder deg i landet.
* Som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student.

Du kan også ha rett til dagpenger hvis du er:

* Permittert helt eller delvis
* Etablerer egen virksomhet
* Arbeidsløs grunnet konkurs
* EØS-borger med visse vilkår
* Nydimittert vernepliktig

Hvordan søker du?

Først må du registrere deg som arbeidssøker på nav.no - eller ved NAV lokalt ved personlig fremmøte. Her vil du også kunne få hjelp til å registrere deg elektronisk ved bruk av PC på NAV-kontoret. Du vil også få informasjon om hvordan du kan bruke PC for å sende meldekort elektronisk, søke på stillinger, legge inn din CV etc.

Når du har gjort det fyller du ut kravskjema om dagpenger. Det er viktig at du legger ved alle nødvendige dokumenter sammen med skjemaet. Kravskjemaet med vedlegg sendes/leveres NAV lokalt der du bor.

Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav (datoen du registrerte deg som arbeidssøker, blir som hovedregel regnet som dato for krav).

De fleste søknader behandles normalt innen 3 uker.
Klage på vedtak

Mener du at vedtaket er uriktig, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og leveres eller sendes NAV lokalt. Du må fortsette å sende inn meldekort selv om du klager.

Fristen til å klage er 6 uker regnet fra den dag vedtaket kom i postkassen din. Hvis du har gode grunner til å klage for sent, kan det ses bort fra tidsfristen.

Blir klagen tatt til følge, får du etterbetalt dagpenger bare for de periodene du har vært registrert som reell arbeidssøker. Du må også fylle de alminnelige vilkårene for rett til dagpenger.
Meldekort

Meldekortet som du sender inn forteller om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker, og om du har arbeidet, evt. Hvor mange timer du har arbeidet i de 14 dagene meldekortet gjelder for. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs etc. Meldekortene må være nøyaktig utfylt og sendes i rett tid.
Dette kan du gjøre selv

* Registrere deg som arbeidsledig hos NAV
* Sende elektronisk meldekort
* Legge ut din CV for arbeidsgivere uten noen annen tilknytning til NAV
* Søke etter ledige stillinger
* Abonnere på stillingsannonser via jobbmail

Hva kan du få?

De første 3 dagene av den dagpengeperioden du har fått innvilget, vil ikke bli utbetalt. Disse dagene kalles ventedager, og tjener som din egenandel.

Kun dager hvor alle vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt, regnes som ventedager.

Hvis du ikke har hatt så mange som 3 slike dager i løpet av de 3 første ukene (for eksempel på grunn av arbeid, ferie eller sykdom), må du søke dagpenger på nytt.

Dagpengenes størrelse beregnes ut i fra ditt dagpengegrunnlag. Dagpengegrunnlaget består av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt i siste kalenderår (fjor) eller i gjennomsnitt for de 3 siste årene før du fremmet krav om dagpenger.
Ytelsene kan være

* Dagpenger ved arbeidsløshet
* Sykepenger
* Omsorgspenger/pleiepenger/opplæringspenger
* Foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon
* Svangerskapspenger
* Selvstendig næringsinntekt kan på visse vilkår regnes med for personer over 64 år.

Engangsstønad ved fødsel og inntekter over kr 437 286 regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.

Dagpengene utgjør pr. dag 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette blir i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt.

Har du bidragsplikt eller forsørger du barn under 18 år, får du et tillegg på kr 17 pr. barn. Dersom begge foreldre hever dagpenger eller attføringspenger, utbetales tillegget til én av dem.
Ferietillegg

Ferietillegg (feriepenger) gis dersom du har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret. Tillegget utgjør 9,5 % av brutto dagpenger som du har mottatt i opptjeningsåret, og utbetales vanligvis i månedsskiftet januar/februar året etter opptjeningsåret. Dette gjelder selv om dagpengeperioden avsluttes tidligere.
Du kan få graderte (reduserte) dagpenger dersom du:

* Er delvis arbeidsløs og arbeider 50 prosent eller mindre av din fastsatte vanlige arbeidstid. Utbetalingen graderes i forhold til antall timer du har arbeidet i meldeperioden.
* Er delvis sykemeldt.
* Mottar graderte pensjoner/ytelser.

Hvor lenge kan du få dagpenger?

Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i gjennomsnitt i de 3 kalenderårene før du fremmer krav om dagpenger.

* 104 uker ved arbeidsinntekt på minst kr 145 762 (2 ganger folketrygdens grunnbeløp)
* 52 uker ved arbeidsinntekt lavere enn kr 145 762 (2 ganger folketrygdens grunnbeløp), men høyere enn kr 72 881 (folketrygdens grunnbeløp)

Særregler for enkelte grupper

* Nydimitterte vernepliktig kan få dagpenger i maksimalt 26 uker
* Som permittert kan du få dagpenger i inntil 52 uker innenfor en 18-månedersperiode
* Som permittert kan du få dagpenger dersom din arbeidstid er redusert med minst 40 prosent
* Personer over 64 år kan få dagpenger uavbrutt fram til fylte 67 år

Når blir pengene utbetalt?

Dagpengene er skattepliktige og utbetales på bakgrunn av innsendt meldekort hver 14. dag. Er meldekortet riktig utfylt og sendt til rett tid, vil utbetalingen skje seks til tolv dager etter at meldekortet er sendt.
Miste retten til dagpenger

Oppfyller du ikke lenger vilkårene for rett til dagpenger stanses utbetalingen.


Skriv et svar til spørsmålet...