Hva er byråkrati? Demokrati? Republikk? ENKLEST mulig forklart.

Stilt av
Skriv et svar til spørsmålet...
3 svar

svarte:

Hmmm
relativt enkelt forklart:

Byråkrati er en styreform der faste regler og prosedyrer styrer hvordan de offentlige prosessene styres. Dvs at dette i teorien skaper forutsigbarhet og standardisering, og minsker risiko for korrupsjon f.eks. ved at det er åpnehet rundt hvilke regler og prosedyrer som gjelder. det motsatte er adhokrati, hvor hver sak og hver prosess behandles hver for seg uten faste regler eller prosedyrer.

Demokrati er (igjen i teorien iallefall) et styresystem der folket har makten, enten gjennom direkte demokrati (direkte folkeavstemminger) eller indirekte demokrati (gjennom valgte representanter).

Republikk er et land som ikke styres av en monark (konge, keiser e.l.) og som folket har en viss inflytelse på hvordan landet styres. Ordet kommer opprinnelig fra Latin og betyr noe slikt som "offentlig interesse".
Kommentarer:

kommenterte:

jaævæl, når sjøla styre skuta. Og når paappa e dær.e æ mett i mettn? hmmm
SP?

svarte:

Enklest mulig...
Byråkrati: Makten fordeles på mange småkonger med hvert sitt kongedømme, der hver konge regjerer over et lite område både i areal og interesse.
Demokrati: Makten fordeles på hele befolkningen.
Republikk: Statsoverhodeembedet arves ikke.

svarte:

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.Ordet betyr folkestyre
Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati.
Det finnes forskjellige definisjoner og inndelinger for politisk demokrati. Et demokratisk ideal der alle voksne er aktivt involvert i beslutningsprosessen, er sammenlignet av den amerikanske statsviteren Robert A. Dahl:
* Beslutningsjevnlikhet: Hensikten til hver og en har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger.
* Effektivt deltagende: Under hele beslutningsprosessen har hver og en like store muligheter til å uttrykke sine ønskemål
* Opplyst forståelse: Hver og en skal få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de spørsmål som skal besluttes
* Kontroll over dagsorden: Folket bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet
* Inklusjon: Med folket menes alle voksne som lyder lovene, ikke barn eller gjennomreisende

Republikk:
En republikk (av latin: res publica, folkets ting) er en statlig styreform hvor overhodet er valgt for en bestemt funksjonstid (i motsetning til en monark). Statsoverhodet, ofte kalt president, blir vanligvis valgt demokratisk for en periode på noen få år. Republikk betyr egentlig offentlig sak, og det er betegnelsen på en statsform der statsoverhodet ikke er monark. Republikk som statsform innebærer at statsoverhodet er valgt, og han eller hun har tittlelen president.
Skriv et svar til spørsmålet...