Det er bare kollektivtransport som har lov til å stoppe i sykkelfelt, og da bare om det er holdeplass der. Kan du sykkelskiltingen? Foto: Trafikketaten
Det er bare kollektivtransport som har lov til å stoppe i sykkelfelt, og da bare om det er holdeplass der. Kan du sykkelskiltingen? Foto: TrafikketatenVis mer

Vet du hva skiltene betyr?

Blått, sykkel, fotgjengere. Ganske like, men stor forskjell i betydning.

– Inntil vi har fått på plass egne sykkeveier og egne fortau, anbefaler vi at syklister bruker veibanen framfor fortauene – nettopp av hensyn til de myke trafikantene.

Det sa Hulda Tronstad, informasjonssjef hos Syklistenes landsforening til DinSide i forbindelse med en sak om syklister og fotgjengere nylig.

Tilnærmet gangfart

Hun går hakket lenger enn Trygg Trafikk, som sier at der fotgjengere og syklister deler arena, skal syklistene vise hensyn til fotgjengere, og om nødvendig gå av sykkelen. Videre heter det at «sykling på fortau og gangveg er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må da skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

Har du fått med deg de nye vikepliktreglene?

Men hva sier veiskiltene?

DinSide-leser Tore Berntsen er en av flere som mener at dagens skilt for gang- og sykkelvei er litt forvirrende. Og ser du bildene nedenfor, er det lett å si seg enig. For hva betyr de forskjellige?

Statens vegvesen har sendt oss forklaringene.

GANGVEG: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Det er ikke lov å sykle på gangveg. Skilt 518 Gangveg skal bare brukes når sykkeltrafikken har et tilsvarende parallelt tilbud, eller når vegen ikke er framkommelig for sykling. Foto: Statens vegvesen
GANG- OG SYKKELVEG: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eler kombinert gang- og sykkeltrafikk. Her skal syklister og gående "tilstrebe et best mulig samspill." Hva som legges i det, kan oppleves som litt uklart. Foto: Statens vegvesen
SYKKELVEG: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Sykkelveg skal ha fortau, eller gangtrafikken skal ha et tilsvarende parallelt tilbud. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg. Foto: Statens vegvesen
SYKKELFELT: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen, og de eneste som har lov til å stoppe i sykkelfelt er buss eller sporvogn på holdeplass. Foto: Statens vegvesen
SYKKELFELT: Samme bestemmelsene som forrige skilt, bare at feltinndelingen på vegen er annerledes, og sykkelfeltet ligger mellom to felt i samme retning. Foto: Statens vegvesen


Jo, syklistene kan faktisk bruke kollektivfeltet