Tilbakekalte Rana-båter: Dette kan båteierne gjøre

Advokat frykter vedtaket om tilbakekalling av Rana 430 og 540 blir «et slag i luften» og at det er «game over» for båteiere som ønsker dokumentasjonen på plass.

- FRYKTER «GAME OVER»: Advokat Tangedal i Baatadvokaten.no og Judicium uttaler til Dinside at han tror tilbakekallingen kan være «game over» for de enkelte kjøpere som ønsker orden på dokumentasjonen for sine båter. Han understreker imidlertid også at femårsfristen som gjelder ut fra forbrukerkjøpsloven kan utvides ettersom dette først nå er kjent - men sier man ikke bør vente lenge med å fremme krav. Foto: Farligeprodukter.no
- FRYKTER «GAME OVER»: Advokat Tangedal i Baatadvokaten.no og Judicium uttaler til Dinside at han tror tilbakekallingen kan være «game over» for de enkelte kjøpere som ønsker orden på dokumentasjonen for sine båter. Han understreker imidlertid også at femårsfristen som gjelder ut fra forbrukerkjøpsloven kan utvides ettersom dette først nå er kjent - men sier man ikke bør vente lenge med å fremme krav. Foto: Farligeprodukter.no Vis mer

Dinside har tidligere fortalt om tilbakekallingen av fritidsbåtene Rana 430 og Rana 540.

Tilbakekallingen er utstedt av Sjøfartsdirektoratet, og støttes i et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Nå sier advokat Nils E. Tangedal i advokatselskapet Judicium og med spesialfelt som båtadvokat også gjennom nettstedet Baatadvokaten.no, at han frykter at vedtaket om tilbakekalling ikke vil kunne hjelpe båteiere som har disse båtene.

- Det er nok dessverre grunn til å frykte for at båteierne ikke vil få noen forbedret dokumentasjon og at vedtaket fra Direktoratet og departementet blir «et slag i luften», sier han til Dinside.

- Det er formelle mangler

Advokat Nils E. Tangedal i advokatselskapet Judicium og med spesialfelt som båtadvokat også gjennom nettstedet Baatadvokaten.no, har sett på vurderingene som Nærings- og fiskeridepartementet har gjort om saken, hvor de også støtter tilbakekallingen.

Tangedal understreker overfor Dinside at tilbakekallet er pålagt fordi den tekniske dokumentasjonen ikke er tilgjengelig eller ikke er fullstendig.

- Et bærende synspunkt er at man uten dokumentasjonen ikke har holdepunkter for å ta stilling til om båten oppfyller gjeldende krav eller ikke, sier han - og understreker at det er formelle mangler som begrunner vedtaket.

- Det er ingen holdepunkter for at båttypene det gjelder har feil som «utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet». Hvis de var farlige i bruk, ville det nok være alminnelig kjent etter fem års produksjon eller mer, sier han.

- Frivillig om båteieren vil levere båten sin tilbake

Tangedal sier videre til Dinside at ved pålagt tilbakekalling så plikter produsent eller importør å treffe «ethvert tiltak rettet mot å oppnå retur av et produkt som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren».

- Det vil si at Rana Plast må sørge for å få fysisk kontroll over alle eksemplarer av de to modellene. Dernest må Rana Plast korrigere påpekt feil ved dokumentasjonen før båtene kan frigis, sier Tangedal.

- Pålegget gjelder bare selve tilbakekallingen, ikke retting eller produksjon av dokumentasjon, men det følger av premissene for vedtaket at mot korreksjon av grunnlaget kan tilbakekalte båter utleveres igjen, uttaler han i en e-post til Dinside.

Han understreker at dette er offentligrettslige plikter, som kan håndheves av det offentlige - men at verken fritidsbåtforskriften eller vedtaket gir i seg selv privatrettslige rettigheter.

Og han sier det er opp til hver enkelt båteier, om de ønsker å levere båten sin tilbake:

- Det er frivillig for en båteier å levere sin båt tilbake, ettersom vedtaket ikke pålegger båteieren noe. Ei heller kan Rana Plast håndheve vedtaket overfor båteierne. Ut fra vedtaket kan enhver båteier levere sin båt tilbake til Rana Plast. Men hvilke plikter Rana Plast har overfor båteieren direkte bestemmes ikke i forskriften og er ikke pålagt i vedtaket, dvs. at grunnlag for krav fra båteierne må søkes andre steder, sier han.

- Kan kreve at Rana Plast retter feilen

Tangedal bekrefter også det som jurist Iversen i Forbrukerrådet tidligere har påpekt: At det utvilsomt er en kjøpsrettslig mangel at båten ikke oppfylte offentligrettslige krav ved kjøpstidspunktet.

- Alle privatpersoner som har kjøpt båter av de aktuelle typene til fritidsbruk, kan derfor kreve at Rana Plast retter feilen da den utgjør en kjøpsrettslig mangel, sier Tangedal.

Men ifølge båtadvokaten vil dette neppe bety at kjøpet kan heves:

- Ettersom det ikke er påvist konkrete tekniske feil eller nedlagt bruksforbud for aktuelle båter kan det i utgangspunktet være noe tvilsomt om kjøpet kan heves. Vilkåret er at mangelen ikke er «uvesentlig» men det skal likevel en del til, sier han.

- I den grad båtene blir usalgbare i annenhåndsmarkedet kan det lettere tenkes å foreligge hevningsrett. Et hevningskrav kan «kontres» av Rana Plast med utførelse av retting, det vil si levering av rett dokumentasjon.

- Femårsfristen kan være lengre ettersom det først nå er kjent

- For båteiere som har kjøpt brukt kan det stille seg annerledes, særlig hvis handel har funnet sted på «som den er»-vilkår. Ved brukthandel er det ikke gitt at feil ved CE-merking utgjør mangel og det vil bero på den individuelle avtale hvordan det stiller seg. Når mangel foreligger, vil imidlertid krav kunne reises av nåværende eier mot Rana Plast – på visse vilkår, sier Tangedal.

Han sier reglene om direktekrav er for omfattende til å gå inn på, men hevder at krav generelt vil kunne rettes mot Rana Plast dersom feilene ved dokumentasjonen utgjør kjøpsrettslig mangel mellom kjøper og selger, eller mellom selger og dennes selger.

Advokat Tangedal hevder også at selv om reklamasjonsfristen ifølge forbrukerkjøpsloven er fem år så betyr ikke dette nødvendigvis at forbrukere som er rammet, men som har gjort kjøpet for lenger enn fem år siden, ikke kan framsette krav.

Men han understreker at man ikke bør vente lenge med å fremme kravene:

- Kjøperne er innenfor den opprinnelige reklamasjonsfristen, som er fem år i forbrukerkjøp, og det er tvilsomt om foreldelse vil være inntrådt ettersom saken først nå blir alminnelig kjent. Foreldelse vil imidlertid inntre seinest ett år etter at den enkelte båteier fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om forholdet så det vil være påkrevet med aksjon i løpet av ikke for lang tid, sier Tangedal.

- «Game over» for båtkjøperne

Han uttaler til Dinside at denne saken vil kunne få store konsekvenser for Rana Plast:

- Tilbakekallet kan få dramatiske følger for Rana Plast. Hvis det medfører slike kostnader at Rana Plast går konkurs, vil det være «game over» for de enkelte kjøpere som ønsker orden på dokumentasjonen for sine båter, sier Tangedal.

- At det er lett tenkelig å ende slik, er indikert av flere forhold. Ett av disse er at Rana Plast i november 2019 skiftet navn til «Båtsalg AS». Andre momenter som trekker i samme retning er at selskapet med en aksjekapital på 30.000 kroner har en underbalanse på 705.000 kroner og en rekke betalingsanmerkninger. To ganger i januar 2020 er selskapet funnet med «intet til utlegg», noe som ganske klart indikerer insolvens, sier Tangedal.

- Det er nok dessverre grunn til å frykte for at båteierne ikke vil få noen forbedret dokumentasjon og at vedtaket fra Direktoratet og departementet blir «et slag i luften», sier han til Dinside.

- Navnebyttet er sannsynligvis for å fjerne seg fra navnet Rana Plast, som nå vil ha en tilknytning til båter uten CE-merking, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

- Navnebytte er ikke i seg selv noe dramatisk, og skjer relativt ofte. Kundene må likevel være oppmerksomme dersom selskapet går konkurs eller på annet vis avvikles. Da må de melde inn kravet sitt for å ikke tape det for alltid, poengterer Iversen.

- Ta dialogen via mail

Men hva kan så båteiere som har de aktuelle modellene faktisk gjøre?

Sjøfartsdirektoratet har etter tilbakekallingen fått henvendelser fra båteiere som har de aktuelle Rana-båtene. Dag Inge Aarhus, informasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet, sier til Dinside at de har oppfordret disse til å ta kontakt med forhandler dersom de har kjøpt båten hos en båtforhandler - eller direkte med produsenten dersom de har kjøpt båten der.

- Dette er et privatrettslig forhold mellom dem. Vi har rådet dem til å ta den første dialogen via mail, slik at en kan dokumentere hva som er sagt, sier Aarhus.

- Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende for dem som har båter som er berørt av tilbakekallingen og vi håper og forventer at produsenten tar det ansvar som vedkommende har og ordner opp i dette, sier Aarhus til Dinside.

Du kan få rettshjelp på forsikringen

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, har tidigere sagt til Dinside at manglende CE-merking er en mangel etter forbrukerkjøpsloven, og at kunder som har kjøpt disse båtene som er uten CE-merking kan ifølge Forbrukerrådet ha krav på pengene tilbake.

Han understreker nå at manglende CE-merking vil gi forbrukeren rett på at feilen rettes eller også at pengene refunderes.

- Når et produkt viser seg å mangle CE-merking i løpet av de fem første åra etter kjøpet, vil forbrukerne har rett på at feilene rettes eller at kjøpesummen refunderes. Jeg antar at en del forsikringsselskaper er interessert i å avdekke hvilke feil som fører til den manglende CE-merkingen, særlig dersom det kan medføre en forhøyet risiko for skader, sier Iversen til Dinside.

Dersom båteierne har en båtforsikring, vil denne kunne hjelpe eiere som er rammet av saken med juridisk hjelp dersom dette blir nødvendig:

- Dersom båteier ikke når fram på egen hånd - selv med forbrukerkjøpsloven i ryggen - vil vedkommende i en tvistesak kunne bruke rettshjelpsdekningen i båtforsikringen til å få dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsrådgiver i If, til Dinside.

- Tilbakekallingen er uendret

Sjøfartsdirektoratet har tidligere fortalt Dinside at de skulle ha møte med produsenten i slutten av uken 20.-24. januar og at de ikke ville iverksette eventuelle tiltak overfor produsenten før etter dette møtet.

Mandag 27. januar sier Sjøfartsdirektoratet i en kommentar til Dinside at møtet er gjenomført og at tilbakekallingen av de aktuelle Rana-modellene er uendret.

- Vi kan bekrefte at det torsdag sist uke ble gjennomført møte med Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS) i Trondheim. Møte ble gjennomført som en revisjon og vil bli fulgt opp med en revisjonsrapport, med påfølgende tilbakemelding fra Båtsalg AS. Når vi får tilbakemelding fra Båtsalg AS vil dette danne grunnlaget for veien videre og eventuelt endelig vedtak etter revisjonen. Revisjonen gjelder hele firmaets portefølje av fritidsbåter, sier Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til Dinside.

- Ut over dette kan vi ikke si så mye mer om innholdet i møte på nåværende tidspunkt. Tilbakekallingen av båtmodellene 430 og 540, og produsentens plikter knyttet til dette, er uendret, sier han videre.

Revisjonen betyr at Sjøfartsdirektoratet vil ta en gjennomgang på dokumentasjonen for alle modellene hos Båtsalg AS.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!