Nabovarsel

Skal du bygge ut? Her er det du trenger for å varsle naboene.

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt.

LES OGSÅ:

For byggetiltak som bare krever at du sender melding til Plan- og Bygningsmyndigheten i kommunen, er det du som byggherre (tiltakshaver) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever søknad til kommunen, er det firmaet du engasjerer til å stå for søknadsprosessen (også kalt ansvarlig søker), som sørger for nabovarsel.

Nabovarsel


Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader sendes kommunen (når det gjelder melding) eller sendes ansvarlig søker (når det gjelder søknad) innen to uker etter at nabovarslet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknad/melding er gjort tilgjengelig. Kommunen kan frita deg fra varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.

Du finner nabovarsel klart til utfylling hos blankettkiosken

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Varslet må være gjennomført før søknad eller melding sendes. Dette kan gjøres på to måter:

  • Naboen kvitterer direkte på varslet og får en kopi, eller
  • Du sender varslet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se også nabovarsel med gjenpart og kvittering.

Makroene i blanketten er signert, slik at du kan være trygg på at de ikke inneholder virus eller annen form for skadelig kode. Blanketten er på 1 side i Word-format.