PCen kommer til å dø

Ledende forskere hos IBM påstår at bruksmønsteret for datamaskiner vil endre seg dramatisk når vi kommer inn i det neste århundret. PCen slik vi kjenner den, vil ikke lenger være dominerende.

I en foredragsserie i USA som kalles ”Millennium Speaker Series” påstår Dr. Paul M. Horn, som leder en forskergruppe hos IBM som teller over 3000 mennesker, at nye typer apparater vil revolusjonere bruken av datateknologi.

Kommunikasjon

Små bærbare apparater vil overta mye av kommunikasjonen som i dag foregår ved PCen. Både varehandel og kommunikasjon vil kunne foregå med trådløse apparater som alltid er klar til bruk. Nye forretningsmodeller og kjøpemønstre vil endre både tidsbruk og reisemønster i forbindelse med utveksling av varer og tjenester.

IBM har allerede satt navn på sine løsninger for nettbasert elektronisk handel – e-business.

Automatisk reparasjon

Et nytt bruksområde for nettverksteknologi og datakommunikasjon er fjerndiagnose og reparasjon over trådløse nettverk. Som et eksempel ble det nevnt en bil tilknyttet et nettverk. Oppdatering av de forskjellige styredatamaskinene som etter hvert finnes i stadig større grad er en reell mulighet. Nettverket overvåker bilen kontinuerlig og melder fra til et verksted som så justerer parametre tilbake over nettverket.

Vi kan da legge til, for egen regning, at besøk på et verksted bare er nødvendig hver gang datamaskinen som styrer kontakten mellom nettverket og bilen går i stykker.

Nye muligheter

Datakraften har på ingen måte nådd noen grense. Spørsmålet er hvordan den vil bli brukt. I tillegg er det enormt mye bedre display-teknikker under utvikling, som vil gi fire ganger bedre oppløsning enn dagens teknologi. Papiret vi dermed få virkelig konkurranse.

Den personlige digitale assistenten i ny og kraftigere utgave kan orientere seg i forhold til hva brukeren driver med, hvor hun er eller hva hun muligens kan tenke seg å gjøre. Maskinen og tjenester på nettet vil da i samarbeide kunne foreslå aktiviteter, reisemål eller varetilbud. Initiativet vil komme fra brukere som i større eller mindre grad vil åpne for påtrykk fra disse tjenestene.

Talestyring kommer

Mange trekker fram talestyring som det neste store. Dette er det svært mange meninger om, fra udelt positive til helt avvisende. Det som er viktig å huske på er at sosiale og individuelle handlemønstre henger sammen. Dessuten endrer de seg hele tiden og det er viktig å ha et tidsperspektiv utover den nære for- og framtid.

At det skulle bli vanlig å snakke privat i mobiltelefon på toget eller bussen var utenkelig for 15 år siden. Unge mennesker tar i bruk nye muligheter på helt andre måter og i andre sosiale sammenhenger enn tidligere. Når vi skal spå 10-15 år fram i tid er det viktig å huske på dette.

Mange protesterer mot talestyring siden det ”føles dumt å snakke til en maskin”. Det er riktig i dag, fordi maskinene er enda dummere enn noe menneske man ville finne på å snakke til. Når det å snakke til maskinene faktisk får ting til å skje, på en uproblematisk måte, vil nye generasjoner neppe ha problemer med å forholde seg til dette.

Det som sannsynligvis vil bli resultatet er at det vil oppstå nye kombinasjoner av både eksisterende og ny teknologi. Bruken av disse vil være dynamisk, slik at det blir naturlig i forhold til situasjonen å velge grensesnitt. I en heis er det enkelt å trykke på en knapp hvis du har hendene fri. Hvis du bærer på noe kan du bruke talestyring, og si ”tredje” – eller kanskje du bare rett og slett har lyst til å snakke til heisen i dag?

Hva med PCen?

Mange tror at PCen får en avlegger som blir en ren kommunikasjonsmaskin for Internett. Den vil alltid være klar til bruk, og vil også kunne gjøre nyttige ting som vi i dag trenger en PC for å få til. Dette kan gjøres lokalt, som nettjeneste, eller som en kombinasjon.

Dette vil også være en dominerende maskintype for kontorbruk.

Det er heller ikke utenkelig at spillemaskiner vil ha disse mulighetene, eller at nettmaskiner også blir spillemaskiner.

Når teknologien er moden vil disse maskinene bli så billige at det ikke lenger lønner seg å bygge dem av så mange komponenter som i dag. Større integrasjon av funksjoner er allerede en sterk trend i prosessorutviklingen.

For spesielle behov vil de i stedet komme arbeidsstasjoner for lyd, bilde og programutvikling. Her blir det spesielle maskinvareløsninger for effektiv datafangst og ”kverning” av det vi i dag kaller store datamengder.

Men PCen som altmuligmaskin vil forsvinne i det stille.