Storby: Oslo

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Markagrensa gjør at 'byfortetting' er et ideal i Oslo. Samtidig er ledige tomter i Oslo er mangelvare. Det er trangt i hovedstaden.

- Saksbehandling og kartlegging tar totalt nesten et år per i dag, sier seksjonsleder Berit Danielsen i Måle- og deleseksjonen i Oslo kommune.

Det er en rekke krav som gjør prosessen tidkrevende. Blant annet kan ikke tomter under 600 kvadratmeter skilles ut. Og boligens grunnflate kan ikke være større enn 24 prosent av tomtas størrelse.

Disse kan søke

Kun eiendommens eier kan søke om deling av tomta. Ved sameie må alle eierne skrive under på søkaden. En annen kan søke på vegne av eier dersom det foreligger en "entydig og ugjenkallelig" skriftlig fullmakt. Advokater og autoriserte eiendomsmeglere trenger ikke fullmakt.

Dette søker du om

Ved deling opprettes en ny eiendom med eget bruks- og gårdsnummer. Denne kan selges og/eller pantsettes. Delingen skjer gjennom oppmåling av parsellen som skal fradeles. Innvilget søknad innebærer en prinsipiell godkjenning for bygging. Derfor må "tomtas bebyggelighet" avklares. Angi i søknaden at den bebygges med et bolighus av normal størrelse og standard.

Husk å varsle naboene

Naboene og gjenboere må få anledning til å si sin mening om prosjektet. En nabo har minst ett felles grensepunkt, mens gjenboere er de som bor på motsatt siden av gata. Bruk gjerne kommunens standardskjema for nabovarsel.

Gå gjerne rundt til naboene og presenterer planene for fradelingen. Gi dem gjerne kopier av søknadspapirene. Alternativet er å sende varselet med rekommandert brev. Da har mottakerne 14 dager på seg til å komme med eventuelle innvendinger (som går til kommunen).

Selve søknaden

Bruk gjerne kommunens standardskjema. I søknaden må du få fram...

  • ...hvilket formål den nye parsellen (tomta) vil ha, for eksempel boligformål
  • ...den opprinnelige tomta og den fradelte tomtas areal/størrelse
  • ...om tomta allerede er bebygget, om du har rammetillatelse for nybygg eller om du sender inn separat byggesøknad
  • ...hvordan tilknytningen til offentlig vei samt vann- og avløpsledninger er/tenkes løst

    Ta meg til Oslo kommune