Sameiermøtet bestemmer, men når?

Husk at mange konflikter oppstår på grunn av personmotsetninger, det er derfor viktig at i hvert fall saksbehandlingen er i orden.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Siden den øverste myndigheten i sameiet utøves av sameiermøtet, er det naturlig nok viktig at den enkelte sameier stiller på møtene. Dette kan du både gjøre personlig eller via stedfortreder.

Når kan sameiermøtet binde deg?

Flertallsvedtak på sameiemøtet er i utgangspunktet nok. Normalt er det nok med et vanlig flertallsvedtak i sameiemøtet. Eierseksjonslovens
§ 30.2 ledd bokstav a-g gir imidlertid en oversikt over hvilke avgjørelser som krever minst to tredjedelers av de avgitte stemmene.

To tredjedels flertall: Bokstav a omfatter ombygging, påbygging som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, mens bokstav g er en slags samlebetegnelse og omfatter tiltak som går ut over vanlig forvaltning og tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

Enstemmig: Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer i sameiets karakter, krever tilslutning av samtlige sameiere.

Hva med formkravene til innkalling?

Innkallingen til sameiemøtet må være skriftlig, og skal komme minimum åtte dager og maksimalt 20 dager før sameiemøtet.

Et viktig poeng er at innkallingen må angi hvilke saker som skal behandles på møtet, ellers kan ikke sameiemøtet fatte beslutning. Er det fremmet forslag som må vedtas med minst to tredjedelers flertall, må også hovedinnholdet i forslagene være angitt.

Kommer det opp nye temaer på sameiemøtet, vil altså ikke sameiemøtet være beslutningsdyktig på dette stadiet; de må i så fall kalle inn til et nytt møte for å vedta forslagene.