Notar rir kastene

På tross av stormkastene i vest er Notar lite bekymret for den nye loven om eiendomsmegling som er på trappene.


At det blåser friskt rundt Notar er ikke helt nytt. Et søk på firmanavnet i vårt eget arkiv viser at eiendomsmeglerselskapet har vært i myndighetenes fokus før, blant annet for sine prissettingssystemer. De nest siste stormkastene på våre sider skyldtes en kjennelse fra Trondheim tingrett om meglertjenestens "supersøk", som du kan lese mer om hvis du trykker her.

I skrivende stund er ett av to kontorer i Bergen fremdeles uten bevilling fra Kredittilsynet, etter at bevilling på ny ble gitt Notars kontor på Bryggen tirsdag denne uken.

Denne siste stormen kommer omtrent samtidig med at finansministeren mottok sluttproduktet fra et offentlig utvalg, som har utredet en ny lov om eiendomsmegling. Overlevering av NOUen skjedde i forrige uke, etter at utvalget har jobbet i nesten to år med å forbedre dagens lovgivning "med vekt på ryddighet, orden og oversiktelighet i markedet", slik mandatet fordrer.

Mer om Eiendomsmeglingslovutvalget kan du lese hvis du trykker her.

Direktør Eivind Rodem i Notar virker imidlertid uredd i forhold til utvalgets forslag til nye krav som de mener bør stilles meglerforetakene.

Rabullister

- Vi er positivt innstilt til utvalgets konklusjoner. Vi er også det eneste meglerforetaket som er invitert av finansdepartementet til å delta i arbeidet fra nå fram til en konkret nytt lovforslag, forteller Rodem, som mener at dette kan skyldes at foretaket er det eneste innenfor privat eiendomsmegling som har oppnådd ISO-sertifisering.

En annen forklaring på at Notar er invitert til å delta i det videre arbeidet, kan være at dersom Norges eiendomsmeglerforbund alene skulle representere bransjen, ville departementet ikke ha oppnådd en balansert representasjon av bransjen i det videre utredningsarbeid. Bare et fåtall av meglerne i Notar er nemlig medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


- En av grunnene til dette er at bare få av våre meglere tilfredsstiller de formelle kravene til medlemskap i NEF, som er at man må være statsautorisert eiendomsmegler, forklarer Rodem. - I tillegg, har vi et prinsipielt standpunkt om at medlemskap i et forbund skal være den enkeltes valg. Derfor verken anbefaler vi eller fraråder vi våre meglere å melde seg inn i forbundet.

Nok ansvarlige meglere?

At det finnes for få statsautoriserte meglere kan vise seg å bli et problem for meglerfirmaene når en ny lov trer i kraft.

Utvalget foreslår nemlig at det bør utpekes en ansvarlig megler i tilknytning til hvert enkelt oppdrag. I dag krever regelverket bare en fagansvarlig ved hvert meglerkontor.

Etter forslaget skal ansvarlig megler selv følge sine oppdrag, og være statsautorisert eiendomsmegler, advokat eller jurist med relevant erfaring. Ansvarlig megler kan gjøre bruk av medhjelpere, og utvalget har også en del tankegods om hvilke formelle kompetansekrav som skal stilles til det de kaller medhjelperne - som vi kjenner best som "visningsassistenter".

- Dette synes vi er et godt forslag, sier Rodem. Vi synes det er bra at man ønsker å regulere de formelle kompetansekravene i bransjen, og det blir ikke vanskeligere for oss enn for resten av bransjen å tilfredsstille disse kravene. Vi mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig at en megler for eksempel er statsautorisert for å være en god megler. Vedkommende må også være en god selger, hvis kunden skal få en god tjeneste.

Lovpålagt klageordning

Utvalget foreslår også at de som skal drive eiendomsmegling plikter å slutte seg til en offentlig godkjent klagenemnd.

Tilslutning til dagens klagenemnd - Reklamasjonsnemnda for
Eiendomsmeglingstjenester-
er frivillig. Ved utgangen av 2005 - ett år etter at den ble opprettet - hadde 600 eiendomsmeglings-foretak, 25 boligbyggelag og 16 advokater sluttet seg til nemnda. Til sammenligning hadde 650 eiendomsmeglingsforetak bevilling til å drive eiendomsmegling på samme tidspunkt.

Heller ikke dette forslaget vi innebære betydelige tilpasninger hos Notar.

- Alle våre kontorer er tilsluttet reklamasjonsnemnda i dag , og i sin tid vi var blant de som gikk inn for at den ble etablert, sier Rodem.

Forbud mot megler-finans

Utvalgets flertall mener at eiendomsmeglingsforetak ikke lenger bør kunne formidle lån. De skal heller ikke kunne formidle eierskifteforsikringer dersom de mottar godtgjørelse for det, og for eksempel ikke ansette finanskonsulenter til å rådgi og selge produkter levert av en samarbeidende bank.

- Men vi går inn for at megler fortsatt skal kunne formidle slike tjenester hvis det bare ikke tas betalt, sier direktør Øivind Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund, som selv har deltatt i utvalget.

- Forbudet mot egenhandel og annen næringsvirksomhet vil også bli innskjerpet, og vil omfatte alle, ikke bare statsutoriserte meglere, slik tilfellet er i dag, sier Tandberg.

Obligatorisk tilstandsrapport?

Utvalget er delt når det gjelder opplysninger om tekniske forhold. Flertallet mener at det ligger utenfor mandatet å vurdere innført regler om obligatorisk bruk av tilstandsrapport ved salg via megler. Mindretallet tolker mandatet annerledes, og mener at megler vanskelig kan ivareta sine omsorgsoppgaver uten at det innhentes informasjon i form av en tilstandsrapport. Mindretallet foreslår derfor at det ved formidling av boliger som hovedregel skal innhentes en tilstandsrapport

- Jeg er fornøyd med flertallsinnstillingene - det viktigste har jo vært å ta tak i spørsmålet om kompetanse, mener Tandberg, som også vil delta i arbeidet fram til et lovutkast kan legges frem for Stortinget.

Les også: Forbrukerne styrkes i bolighandelen