Mot 2,5% avgift for borettslag

Regjeringens særavgiftsutvalg foreslår dokumentavgift også ved salg av borettslagsboliger.

Borettslag bør ikke fredes når den upopulære dokumentavgiften skal beregnes.

Dette mener det regjeringsoppnevnte særavgiftsutvalget som legger fram sin utredning i dag.

- Dokumentavgiften bør ses i sammenheng med den generelle beskatningen av bolig- og eiendom. I dagens skattesystem er det ingen beskatning av avkastningen av boligformuen, så lenge den ikke er under omsetning. Kommunene kan ilegge eiendomsskatt, men det er mange kommuner som ikke har benyttet seg av denne muligheten. Den lave skattleggingen av bolig fører til en overinvestering i boligkapital i forhold til andre typer kapital. Dette gir et samfunnsøkonomisk effektivitetstap.

Kostnadene ved omsetning av borettslagsleiligheter vil øke med 2,5 prosent med utvalgets forslag. Foto: Per Ervland
Kostnadene ved omsetning av borettslagsleiligheter vil øke med 2,5 prosent med utvalgets forslag. Foto: Per Ervland Vis mer


Slik begrunner det regjeringsoppnevnte særavgiftsutvalget sitt angrep på fritaket for dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av leiligheter i borettslag. I dag er dette fritaket den eneste faktoren som direkte kan skape en forskjell i pris mellom de to eierformene, og blant fordelene ved kjøp av bolig i borettslag fremfor selveierboliger.

Les: Nærkamp Borettslag vs. selveier

Nå kan det imidlertid se ut som om fordelen står for fall:

En vesentlig svakhet ved dagens system er at dokumentavgiften kun utløses ved
eiendomsoverdragelse, noe som i praksis vil si flytting. Det kan føre til en
innlåsingseffekt ved at flyttekostnaden blir så stor at man ikke velger å flytte til en
mer velegnet bolig. Dette kan føre til at boligmassen ikke får en samfunnsøkonomisk
optimal utnyttelse,
skriver utvalget, og foreslårat grunnlaget for dokumentavgiften utvides, slik at omsetninger av borettslagsboliger og aksjeboliger m.m. omfattes av avgiften. Utvalget foreslår også at næringslivet fritas fra dokumentavgift.

Innføringen av avgiften på borettslag er beregnet å gi staten merinntekter på 800 millioner kroner årlig . Fritaket for næringslivet gir mindreinntekter på 1 milliard i året, slik at forslagene samlet anslås å gi et nettoprovenytap på 200 mill. kroner årlig.

Gir lavere priser?

Fritaket for dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av leiligheter i borettslag, er i dag eneste faktoren som direkte kan skape en forskjell i pris mellom de to eierformene. Alt annet likt i et velfungerende marked, skulle fritaket teoretisk føre til at kvadratmeterprisen på borettslagsleiligheter i dag er litt høyere enn for selveierleiligheter.

Fjering av fritaket kan derfor i prinsippet føre til at borettslagsboliger vil falle i pris - en virkning som imidlertid trolig vil være svært vanskelig å etterprøve.