Vet du om du får lov til å gjøre dette med boligen din?
Vet du om du får lov til å gjøre dette med boligen din?Vis mer

Må du søke om lov?

Det er ikke mange byggearbeider du har lov til å gjøre selv.

Den nye plan- og bygningsloven er ikke så ny lenger, og endelig begynner behandlingstiden i kommunene å nærme seg gamle lengder. Likevel er nok usikkerheten stor blant boligeiere og håndverkere om hva man kan og ikke kan gjøre, og når man må søke og når man kan la det være.

Selvgjort og velgjort?

Generelt kan man si at loven deler byggearbeider inn i tre typer. Først har du mindre arbeider man ikke trenger søke om tillatelse til, og som man kan gjøre selv. Eksempler på slike arbeider er:

  • Frittliggende bygning under ti kvadratmeter og lavere enn tre meter mønehøyde og 2,5 meter gesimshøyde. Avstand til annet bygg må minimum være en meter og avstand til nabogrense minimum fire meter.

  • Enkle fasadeutbedringer som bytte av panel, vindu eller karnapp.

  • Flytte eller sette opp nye innvendige vegger som ikke er bærende.

  • Flytte kjøkkenvifte, sette opp parabol (maks en meters diameter) bygge badstue, kjølerom, utepeis, levegg (maks 1,8 meter høy og fem meter lang)

  • Lage parkeringsplass ved hytte eller hus for maksimalt to biler

  • Bygge inntil en meter høy støttemur og endre terrengnivå med inntil en meter.

Vær oppmerksom på at du ikke kan endre for eksempel et soverom til et kjøkken uten tillatelse.

Du kan altså slippe lett unna papirmøllen ved arbeider som har med oppføring, riving, fjerning og opparbeiding av mindre størrelse. Men selv om du kan gjøre arbeidet selv uten å søke om lov, betyr det ikke at du kan gjøre hva du vil. De utførte arbeidene må følge lover og reguleringer selv om det er du selv som bygger. Det betyr at du som tiltakshaver (tidligere byggherre) for eksempel er ansvarlig for at avstanden til nabogrensen følger loven, at det ikke bygges inn næringslokaler i kjelleren dersom området kun er regulert til boligformål eller at byggverket ikke er i forskriftsmessig teknisk stand. Dette er ofte regler og forskrifter som kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor en fordel om du tar kontakt med kommunen dersom du er usikker på reglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mindre arbeider med melding

Mer omfattende arbeider må byggemeldes. Det betyr at du må melde fra skriftlig, og legge ved viktig informasjon som tegninger, terrengkart, nabomelding etc. Selv om oppføring av bygg som kommer under meldingssaker ikke krever at du benytter godkjente fagfolk til selve byggingen, gjør kravene til dokumentasjon (bl.a. tegninger) og utfylling av skjema sitt til at flere tiltakshavere må søk faglig bistand. Dersom du ikke hører fra kommunen innen tre uker etter at meldingen er levert, kan du begynne byggingen dersom ikke naboklager er mottatt innen to uker etter at berørte naboer har mottatt nabovarsel.

Typiske meldingspliktige byggverk er:

  • Enkel frittliggende bygning, ikke boligrom, med et bruttoareal inntil 30 kvadratmeter (for eksempel en garasje) eller enkelt tilbygg som boligrom.

  • Driftsbygninger i landbruket og bygninger for dyr utenom landbruket

Større arbeider med søknad

Dersom kommunen krever det eller naboene klager, må du sende inn søknad for byggingen. Dette gjelder også dersom byggeprosjektet er så omfattende at loven likevel krever søknad. Det kan være ved oppføring av bolig, store garasjer, store planeringsarbeider, montering av pipe etc. Da blir prosessen lenger der du må gjennom forhåndskonferanse, søke om rammetillatelse og tillatelse om igangsetting før du kan begynne oppføringen av bygget. Dernest må bygget oppføres av en som er godkjent av kommunen til den aktuelle typen byggearbeid.

Alle bygg som krever søknad, krever også at du som tiltakshaver trekker inn en ansvarlig søker som er, eller i løpet av prosessen blir, godkjent av myndighetene til å ta ansvar for denne typen prosjekt. Ansvarlig søker må være et firma, og det betyr at den enkelte selvbygger er utelukket fra å stå som ansvarlig søker. Det betyr også i utgangspunktet at du ikke kan utføre denne typen arbeid selv. Det eneste unntaket er at du kan dokumentere så god erfaring fra tidligere prosjekter at kommunen godtar at du bygger selv. Men da må du også finne noen som er godkjent av kommunen, f. eks. ansvarlig søker, til å stå som uavhengig kontrollør av arbeidet som utføres. Mest sannsynlig må du regne med å betale for å få noen til å yte den tjenesten.

Les mer om bygge og søkeprosessen her.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.