Hytteeiere får økt festeavgift

Har du hytte med tomt som eies av Statskog, må du kanskje øke hyttebudsjettet fra i år. Nå varsler nemlig Statskog om tusen tomter hvor festeavgiften skal skrus opp noe kraftig.

Varsler
Tomtefestere over hele landet vil i år oppleve til dels betydelige økninger i festeavgiften. Dette er et utslag av reglene i tomtefesteloven, skriver Statskog i en pressemelding.

Stortinget har vedtatt ny tomtefestelov, gjeldende fra 2002. Bortfestere kan nå oppregulere festeavgiften etter tomteverdien kun én gang. Deretter er det bare adgang til å regulere etter endringer i det generelle prisnivået i samfunnet - etter konsumprisindeksen.

En grunneier som ikke benytter denne ene muligheten til å markedsregulere prisene, vil tape inntekter for all framtid - også dersom fester krever innløsning eller kjøp av tomta.

Statskog benytter 2007 til å skru opp grunnleien.
Statskog benytter 2007 til å skru opp grunnleien. Vis mer


Grunneier har gjennom myndighetenes prisregulering av festeavgifter vært avskåret fra å få avtalt andel av økningen i tomteverdien. Fester har siden 1947 hatt fordel av slik prisregulering.

- Det er rimelig at loven nå gir bortfester en mulighet til å gjenopprette balansen i avtaleforholdet, sier Knut Mangset, avdelingsleder Eiendomstjenester i Statskog SF. Han peker på at bortfester på nytt vil bære tap når eiendomsprisene fortsetter å stige mer enn det generelle prisnivået.

Tusen hytter

Statskog har 2700 festere med 2007 som avtalt reguleringsår. De fleste reguleringene gjelder tomter til fritidsformål. Cirka 1000 av festerne får brev med varsel om regulering etter endringer i tomteverdien. Brevene blir sendt ut i mars måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statskog har besluttet å legge en nøkternt vurdert markedsverdi for tomtene til grunn ved beregning av ny festeavgift. Når tomteverdien fastsettes, gjøres det fradrag for festers opparbeidelse av tomta.

Knut Mangset peker på at Statskog har i oppdrag å forvalte fellesskapets verdier.
- Vi skal oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat gjennom forretningsmessig utnyttelse av eiendommene. Ved å legge en nøkternt vurdert markedsverdi til grunn, mener vi å oppfylle disse kravene, sier Mangset.

Statskog viser til at det ikke er uvanlig med et prishopp ved slik regulering.
- Når det har gått mange år siden den årlige leien sist ble regulert og tomteverdien har økt i denne perioden, blir det gjerne en betydelig økning. Det er et faktum at de fleste områder hvor Statskog leier ut hyttetomter har hatt en kraftig økning i tomteverdien de siste ti årene, understreker Mangset.

For festeforhold inngått 26. mai 1983 eller tidligere gjelder en lovbestemt øvre grense for hvor høy festeavgift som kan kreves. For 2007 er dette maksbeløpet kr 9 825,- for tomter på inntil 1000 m².

Kilde: Statskog