Her er alle forslagene i pressemeldingen

Under tittelen: "Regjeringen styrker tomtefesternes rettigheter", er dette forslagene som er gjengitt i pressemeldingen:

Død over tomtefesten!

  1. Her er alle forslagene i pressemeldingen


"Regjeringen foreslår i statsråd i dag endringer i tomtefesteloven som styrker festernes rettigheter, men lovforslaget bygger også på at det er et særlig behov for vern av landbrukets interesser.

- For festerne er bolighuset og fritidshuset et vesentlig velferdsgode. Sosiale hensyn, og ønsket om et forbrukervern også for slike sentrale goder, krever regler som tar sikte på å verne festernes interesser. Hovedforslaget nå - som innebærer innløsningsrett hvert annet år - er nok et viktig skritt på veien for å sikre vanlige folks interesser i forhold til egen bolig, sier justisminister Knut Storberget.

Lovforslaget er en oppfølging av tre av fire punkter om tomtefeste i Soria Moria-erklæringen:

  • Boligfestere får innløsningsrett annet hvert år, i motsetning til i dag hvert tiende år. Dette vil gjøre det lettere å få innløst tomtene for mange tusen boligeiere.
  • Det blir ikke innløsningsrett for hyttetomter i statsallmenning. Her blir det et unntak fra innløsningsretten, slik det er i bygdeallmenningene. Eierne av festede boligtomter i statsallmenning får imidlertid løse inn tomtene.
  • Lovendringene følges opp med en forskrift som fastsetter at det ikke blir innløsningsrett for hyttetomter knyttet til landbruk der festeinntektene utgjør mer enn fem prosent av gårdens nettoinntekter. Landbrukseiendommen må likevel også fylle andre krav for å kunne påberope seg unntaket, bl.a. et minstearealkrav.
I tillegg fremsettes følgende forslag:

  • Det innføres en angrerett for festere som har krevd innløsning av tomten, dersom det viser seg at innløsningssummen blir for høy. Bortfesterens kostnader knyttet til kravet må erstattes av festeren hvis angreretten brukes.
  • Unntaket for hytter i statsallmenning vil også gjelde på Finnmarkseiendommens grunn i Finnmark. Disse hyttetomtene har ikke innløsningsrett i dag, og får derfor i realiteten ikke endret sin status.
  • Det blir gjort noen rent prosessuelle endringer. Tvisteløsning bør fungere best mulig og med minst mulig bruk av ressurser for partene."
Kilde: Justisdepartementet.