<i>Fotograf: Rune Kongsro</i> Foto: <i>Fotograf: Rune Kongsro</i>
Fotograf: Rune Kongsro Foto: Fotograf: Rune KongsroVis mer

Forbyr progressiv provisjon

Krav til kompetanse, klarere avtaler om pris og meglers uavhengighet er blant forslagene fra Kristin Halvorsens departement.

Slutt på progressiv provisjon

Progressiv provisjon skal være forbudt. Progressiv provisjon kan gi megler en for stor interesse i salgssummen og således være problematisk i forhold til kravet om meglers uavhengighet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet om den nye loven om eiendomsmegling, som legges fram nå av finansminister Kristin Halvorsen.

Men departementet foreslår ikke et totalforbud mot provisjonsbetaling. Etter deres vurdering er det ikke påvist at denne vederlagsformen har så store svakheter at det forsvarer et slikt inngrep i avtalefriheten som et forbud ville innebære.

Krever timeavtale

Megler påbys i stedet å utarbeide et skriftlig tilbud basert på timepris. Det skal i tilbudet gis et overslag over hvor mye tid som antas nødvendig for å gjennomføre oppdraget.

Dermed får kunden muligheten til å anslå en samlet meglerpris, og sammenlikne med andre tilbud.

Ifølge departementet vil Kredittilsynet vil på grunn av kravene til skriftlighet kunne kontrollere at dette blir gjort og at tilbudet er seriøst. Dette vil sikre at selger av eiendommen får en reell mulighet til å velge mellom vederlag basert på timepris og vederlag basert på provisjon.

Sammen med forslaget om at det skal skrives regning for et hvert oppdrag anser departementet at forslaget om pliktig tilbud om timepris vil bidra til å øke forbrukernes prisbevissthet ved kjøp av meglingstjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utdannede meglere

At det finnes for få statsautoriserte meglere kan vise seg å bli et problem for meglerfirmaene når den nye loven trer i kraft.

Regjeringen foreslår nemlig at det skal utpekes en ansvarlig megler i tilknytning til hvert enkelt oppdrag, og at denne selv skal utføre de vesentligste elementene i oppdraget.
Medhjelpere skal kun bidra med mindre vesentlige oppgaver og oppgaver av rutinemessig eller teknisk karakter.

I dag krever regelverket bare en fagansvarlig ved hvert meglerkontor.

Etter forslaget skal ansvarlig megler selv følge sine oppdrag, og være statsautorisert eiendomsmegler, advokat eller jurist med relevant erfaring. Ansvarlig megler skal enten ha eiendomsmeglerbrev, være advokat eller jurist med særskilt tillatelse etter eiendomsmeglingsloven til å drive eiendomsmegling.

Personer som arbeider i eiendomsmeglingsbransjen i dag uten å ha den formelle kompetanse som er beskrevet ovenfor vil bli omfattet av overgangsregler. Disse vil bli utarbeidet i samråd med Kredittilsynet, skriver departementet.

Lovpålagt klageordning

Regjeringen foreslår også at alle foretak og advokater som driver eiendomsmeglingsvirksomhet skal være tilsluttet en nemndsordning hvis avtale og vedtekter er godkjent av Kongen.

Tilslutning til dagens klagenemnd - Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester- er frivillig. Ved utgangen av 2005 - ett år etter at den ble opprettet - hadde 600 eiendomsmeglings-foretak, 25 boligbyggelag og 16 advokater sluttet seg til nemnda. Til sammenligning hadde 650 eiendomsmeglingsforetak bevilling til å drive eiendomsmegling på samme tidspunkt.

Forbud mot megler-finans

Regjeringen foreslår i praksis et forbud mot at eiendomsmeglere skal kunne formidle lån, eierskifteforsikringer og liknende, i tråd med flertallsinnstillingen fra lovutvalget.

Forbudet i loven retter seg mot å motta inntekter av salg av slike tilleggsytelser, og som departementet uttrykker det, er det en nær sammenheng mellom spørsmålet om inntekter eller andre fordeler eiendomsmegler mottar fra andre tjenesteytere og spørsmålet om forbud mot å drive annen næringsvirksomhet.

- Vi er den eneste bransjen jeg kjenner til som opptrer som detaljister, men ikke har lov til å ta penger for det, sukker direktør Øivind Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund, som tilhørte mindretallet i lovutvalget, som gikk inn for at betaling for tilleggsytelser skulle være tillatt hvis eiendomsmegler opplyste om det.

- Så lenge en megler flagger at han eller hun tar imot slik betaling mener jeg det måtte være greit, sier Tandberg, men konstaterer at regjeringen valgte å følge flertallet i denne saken.

Lovforslaget finner du her
Utredningen fra lovutvalget finner du her