Færre boligtvister

KLAGER MINDRE: Boligtvistnemnda mottok 58 saker i 2006, 21 færre enn året før.

Av de 58 sakene som kom inn til Boligtvistnemnda i fjor, ble 48 saker realitetsbehandlet, mens 15 saker ble forlikt før realitetsbehandling. Fem saker ble avvist.

Underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet sier det grovt sett gis fullt medhold i en tredel av sakene. I en tredel av sakene gis det delvis medhold, mens det i den siste tredelen av behandlede saker ikke gis medhold.

Ifølge nemnda var det i fjor mange saker vedrørende tidsfrister og krav om dagmulkt ved forsinket overtakelse. Sakene blir dessuten større, mer omfattende og mer kompliserte.

- Vi ser dessuten at forbrukerne blir stadig mer rettighetsorienterte og har god oversikt over relevante lover, forskrifter og norske standarder, sier Helde som også sitter i styret i Boligtvistnemnda.

Forbrukerrådet arbeider nå med å få på plass en ny nemnd som skal behandle tvister om håndverkertjenester på fast eiendom.