Dette er meglers plikter

Her følger utdrag fra Lovdata om hva megler plikter å opplyse kjøper om.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

§ 3-6. Kjøperens krav på opplysninger.

(1) Megleren plikter før handel sluttes å gi kjøperen en skriftlig oppgave som minst inneholder følgende opplysninger om eiendommen:

1. registerbetegnelse og adresse,

2. eierforhold,

3. heftelser,

4. tilliggende rettigheter,

5. grunnareal,

6. bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte,

7. ligningsverdi og offentlige avgifter,

8. forholdet til endelige offentlige planer og til konsesjonslovgivningen.

(2) Ved overdragelse av andel i eller bruksrett til fast eiendom eller adkomstdokumenter som gir bruksrett til fast eiendom (jf. § 1-1 første ledd nr. 3), skal megleren dessuten gi opplysninger om rettigheter og forpliktelser ifølge avtaler og vedtekter. Omfatter overdragelsen part i sameie eller selskap, skal megleren også gi opplysninger om regnskap og eventuelt budsjett.

§ 3-7. Meglerens undersøkelsesplikt.

(1) Megleren skal så langt det synes rimelig, innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om eiendommen. Har megleren ikke foretatt innhenting og kontroll av nødvendige opplysninger, skal kjøperen før handel sluttes, gis skriftlig orientering om grunnen til dette.

§ 3-8. Meglerens plikter ved kontraktsslutningen.

(1) Departementet kan gi forskrifter om budgivning, og om innsynsrett i opplysninger om bud og budgivere.

(2) Med mindre kjøper og selger ønsker noe annet, skal megleren opprette skriftlig kjøpekontrakt som inneholder alle vesentlige vilkår for handelen. Har flere meglere medvirket, påligger dette selgerens megler. Kjøpekontrakten kan utferdiges elektronisk dersom både kjøper og selger uttrykkelig har godtatt dette.

Endret ved lover 21 des 2001 nr. 117 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 13 des 2002 nr. 76 (i kraft 1 juni 2004 iflg. vedtak 2 april 2004 nr. 612).

§ 3-9. Meglerens plikter ved gjennomføring av handelen.

(1) Med mindre kjøper og selger ønsker noe annet, skal megleren sørge for:

1. utferdigelse og tinglysning av skjøte,

2. opprettelse og eventuell tinglysning av andre dokumenter som har sammenheng med handelen,

3. konsesjonssøknad og andre søknader, erklæringer e.l.,

4. gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

(2) Meglerforetak som bistår med oppgaver som nevnt i første ledd nr. 1, 2 eller 4 er etter lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift og lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr, ansvarlig for at avgifter, gebyrer og renter knyttet til tinglysing av skjøte og andre dokumenter som har sammenheng med salget, blir betalt.

Endret ved lov 10 des 2004 nr. 77 (i kraft 11 april 2005 iflg. res. 1 april 2005 nr. 272).

TRYKK HER FOR Å GÅ TIL SJEKKLISTEN FOR BOLIGKJØP.