Dekker reiseforsikring forsinkede fly?

Stilt av >
Hvis flyet er så forsinka at ferien blir kortet inn, kan man få igjen penger på forsikringen da?
Skriv et svar til spørsmålet...
3 svar

svarte:

Gjensidige:

Ved forsinket bagasje dekkes inntil 2 500 kroner per person til nødvendige klær og toalettsaker
Inntil 500 kroner per døgn, hvis det offentlige transportmiddelet du skal reise med er forsinket (maks 2 000 kroner per person)
Inntil 20 000 kroner til innhenting av planlagt reiserute, ved forsinket fremmøte til avreisested

Europeiske:
3.2 Forsinket avgang
Hvis det offentlige transportmiddel du skal reise
med ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter vi nødvendige
og dokumenterte merutgifter for å innhente
den fastlagte reiseruten. Forsinkelsen må oppstå
etter at du har påbegynt din reise og skyldes:
• værforhold
• teknisk feil ved transportmiddelet eller trafikkuhell
med transportmiddelet
Vi erstatter inntil kr. 1.500 pr. person, inntil kr.
4.000 pr. familie for reiseutgifter eller overnattingsutgifter.
Vi forutsetter at forsinkelsen og årsaken bekreftes
skriftlig av reisearrangør eller trafikkselskap
Vi erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering
eller overbooking som omfattes av EU -
9
direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har
erstatningsansvaret for.
3.3 Forsinket bagasje privatreise
Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer
forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet
av transportøren (PIR - rapport), refunderes
nødvendige og dokumenterte (originalkvitteringer)
utgifter til klær og toalettsaker for bruk i
den tiden bagasjen er savnet.
Vi refunderer inntil kr 2.500 pr. person.
Vi refunderer ikke innkjøp i løpet av hjemreisen
eller etter hjemkomst
3.4 Forsinket bagasje tjenestereise
Når innsjekket bagasje ankommer forsinket til reisemålet,
og forsinkelsen er bekreftet av transportør
(PIR-rapport), refunderes nødvendige og
dokumenterte (originalkvitteringer) utgifter til
innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den
tiden bagasjen var savnet.
Medreisende ektefelle/samboer/barn vil få refusjon
etter reglene i pkt 3.3.
Vi refunderer inntil kr 5000 pr. person
Vi refunderer ikke innkjøp i løpet av hjemreise
eller etter hjemkomst

4.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter:
• personlig reisegods. Med reisegods menes de
personlige eiendeler som du har med deg for
ditt bruk under reise og opphold. Reisegods er
også gjenstander du har leid og i henhold til
skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt ansvaret
for
• personlig reisegods sendt som innsjekket bagasje
når du reiser sammen med transportmiddelet.
En eventuell atskillelse som skyldes transportørens
disponering vil ikke få betydning for
din rett til erstatning
4.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Som personlig reisegods regnes ikke:
• motorkjøretøy og campingvogner med tilbehør.
Med tilbehør menes bl.a. alarm, reservedeler og
fastmontert utstyr som for eksempel musikkan

svarte:

Når alt går galt på flyplassen . Pass på du har rettigheter .Les mer på linken.
aftenposten.no/reise/article432797.ece

svarte:

Fra reiseforsikring hos Gjensidige:

9. Forsinkelse

9.1. Forsinket reisegods
Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendig klær og utstyr med inntil kr 2.500 pr. sikret.

Forsinkelsen må bekreftes av transportør.

Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst.

9.2. Forsinkelse av offentlig transportmiddel
Når det enkelte transportmiddelets avgang er forsinket med mer enn 8 timer pga. værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning begrenset til kr 500 pr. påbegynt døgn, maksimum kr 2.000 pr. sikret.

Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør.

9.3. Forsinket fremmøte
Hvis sikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes nødvendige, rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr 20.000 pr. sikret. Dersom den planlagte reisen videre ikke kan gjennomføres samme dag, dekkes rimelige overnattingsutgifter.

Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres.

Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap.

Skriv et svar til spørsmålet...